Fra et selvstyrt marked til en helhetlig økonomi

Grunnmodellen i vekstøkonomien er en modell over finanssystemet, pengeflyten. 

 Smultringmodellen tegner opp en helt annen og større virkelighet, der alle viktige faktorer har fått plass. Fra sola og jorda ytterst som gir oss energi og råstoff til produksjonen. Produksjonen foregår inne i et samfunn. Her er det et klart og etisk mål om at økonomien skal tjene samfunnet som helhet. Inne i økonomisirkelen spiller markedet absolutt en kraftfull rolle, men det gjør også husholdningene og fellesressursene / allmenningene / sivilsamfunnet. Videre er staten en helt nødvendig samarbeidspartner i økonomien.

Innenfor og mellom disse fire undersystemene, foregår den finansielle flyten jf. grunnmodellen i det gamle tenkesettet om økonomi. Dermed skulle det ikke være vanskelig å se hvilken modell som er snever og reduserer virkeligheten, og hvilken som tar med hele bildet.