Mer om tålegrensenes sammenheng

Skriv inn tekst her

Retningen for bærekraftig utvikling stakes ut nå. «Det grønne skiftet» kan ikke handle om å skifte ut en teknologi med en annen, - et industrieventyr med et annet!

Smultringøkonomi gir, gjennom de ytre og indre dimensjonene i modellen og deres sammenheng, en HELHETLIG retning til «Det grønne skiftet», for alt henger sammen med alt:

Vern om landarealer handler om mer grønne landskap som gjennom fotosyntesen fanger karbon fra lufta, lagrer det der og gir mat til livet i jorda som igjen øker sin kapasitet til karbonfangst og lagring.

Mer karbonlagring i jord kan stoppe klimaendringene. Mindre CO2 i atmosfæren betyr stans i havforsuringen. Mindre CO2 i havet betyr opprettholdelse av det biologiske mangfoldet i havet og som igjen betyr rikere tilgang til sjømat for menneskene, som betyr bedre helse og mer livskvalitet.

Mindre kjemisk forurensning og mindre nitrogen og fosforutslipp betyr en frisk og livfull jord, full av meitemark og andre mikroorganismer som er dem som naturlig og gratis lagrer CO2 under bakken for oss. En levende jord er en svamp for lagring av ferskvannsressurser og dermed mindre jorderosjon og slutt på avrenning av sprøytemidler og kunstgjødsel som igjen betyr liv i bekker, vann og hav. En levende fjord gir fiskeglede og sunn mat i retur.

En livfull jord gir større avlinger og mer næringsrik mat uten gift. Et biologisk mangfold i åkeren redder de pollinerende insektene som er livsviktig for matproduksjonen på kloden, det vi lever av!

Mat og rent vann er to av tolv indre dimensjoner i Smultringmodellen. De ytre handler om maksimumsgrensen for materiell produksjon. Disse handler om minimumsgrensen siden vi skal dekke grunnleggende behov for 8-10 -12 milliarder mennesker. En rettferdig økonomi fordeler grunnleggende goder som bolig, jevnt til alle. Sosial likhet vil fjerne behovet for å markere egenverd ved klatring i et sosialt hierarki, enten det skjer gjennom profitt fra økt produksjon eller gjennom forbruk fra økt kjøpekraft. Sosial likhet skaper tillit i samfunnet (nettverket), mer likestilling og fred og rettferdighet. En delingsøkonomi for grunnleggende behov vil kreve mindre energi enn dagens. Men energien må selvsagt være ren. En redusert produksjon og et skifte fra fossil til ren energi er, i tillegg til levende jord, viktige faktorer for å stanse klimaendringene. Inntekt i form av goder kan løsrives fra arbeid, men samfunnet vil fortsatt trenge arbeidskraft til både materielt forbruk og tjenesteproduksjon (f.eks. helse og utdanning). Når alle skal bidra med arbeid i en rettferdig økonomi, bør livskvalitet være en sentral indikator og fremmes ved at folk får jobbe mest mulig ut fra egne styrker og interesser. Alle bør være medbestemmende i valg av arbeidsorganisering og teknologisering.

Klimaendringer er én av ni planetære grenser og tolv sosiale. INGEN av dem må overskrides, for alt henger sammen med alt!

Smultringmodellen hjelper oss til å se hele bildet og ta de riktige valgene!