Smultringmodellen

Den grønne ringen

Illustrasjonen av Smultringøkonomien er skapt av den engelske økonomen Kate Raworth. Selve «smultringen» er det trygge og rettferdige rommet for menneskene og det optimale rommet for naturen og miljøet. Fordi det her er balanse i både de økologiske og sosiale systemene, gis det mulighet for et godt liv for alt og alle. Årsaken er at ringen har grenser. Det er grensene som skaper det gode!

Den ytre sirkelen

Kommer vi utenfor den grønne ringen, blir det stabile livet i holocen (den beste epoken jorda har vært i) etterhvert uopprettelig ødelagt. Her har vi overskredet balansen i jordas livgivende system, f.eks. klimasystemet. Jorda går ikke under, men livet på jorda kan bli svært endret fra slik vi kjenner det i dag. Den ytre sirkelen, viser den ni grenseverdiene vi ikke kan gå utenfor hvis vi ikke vil ødelegge balansen i natur og klima. F.eks. må vi holde oss under 350 parts per million med CO2. Alle tall er ikke klarlagt, men vi får stadig bedre data både innen menneskerettigheter og geovitenkap.

Den indre sirkelen

Den innerste grensen i den grønne ringen viser på samme måte grensen for når menneskeheten ikke har det bra lenger. Her har vi overskredet holdbarheten i de sosiale systemene. Folk får for lite mat og tilgang til rent vann, de mangler en god bolig, blir behandlet urettferdig osv. Dette kan i sin tur føre til sykdommer, krig mot hverandre, flukt og rovdrift på naturen, for å nevne noe. Og det er en sterk sammenheng mellom den ytre og den indre grensen. Et endret miljø vil gi store endringer i livsbetingelsene. Og dårlige livsbetingelser for folk, fører til ny rovdrift på naturen.

Den indre sirkelen i Smultringmodellen er laget ut fra FNs 17 bærekraftmål. Her er det tatt med 12 faktorer. I dag lever millioner av mennesker under grenseverdiene. F.eks.

  • 1 av 9 har ikke nok å spise
  • 1 av 4 lever på mindre enn tre dollar om dagen
  • 1 av 8 mangler arbeid osv.

Hva er sammenhengen mellom ytre og indre sirkel?

Smultringmodellen er bilde på et komplekst sosio-økologisk system. Det betyr at økonomien og alt som påvirker, og motreaksjonene som kommer av påvirkningen igjen, kan gi katastrofale følger hvis vi ikke tar både de ytre og de indre varselskiltene på alvor og tar inn over oss at alt henger sammen med alt.

Endringer et sted, får motreaksjoner et annet sted. Et eksempel:

  • Tap av skoger. gir tap av biologisk mangfold
  • ... som gjør ferskvannssyklusen svakere
  • ... som forverrer klima-endringene
  • ... som legger økt trykk på skoger og stabile ferskvannskilder
  • ... som gir epidemier og matmangel
  • ... som får færre barn til skolen osv.

Dette er bare noen bitte små og svært enkle eksempler på påvirkning og reaksjoner! Det foregår konstante bevegelser, endringer, på kryss og tvers samtidig og hele tida. Dette er det systemiske og det komplekse.

 

Historikk

Kate Raworth er engelsk og har økonomiutdanning fra Oxford. Pinlig berørt av et studium som ikke ga henne mening, klarte hun ikke å kalle seg selv økonom. I stedet jobbet hun som barfot-iverksetter på Zanzibar og deretter fire år i FN, New York. Endelig kunne hun fortsette arbeidet sitt i Oxfam, England, som hun lenge hadde drømt om. I denne perioden ble hun klar over at det er økonomi som former tankegangen vår og dermed samfunnet og hun vendte tilbake til universitetet i Oxford for å undervise i en ny økonomi bygd på menneskehetens langsiktige mål. Her utviklet hun sju grunntanker for "Smultringøkonomi" som hun mente ville gjøre oss i stand til å nå de langsiktige og gode målene for menneskeheten. Hun eksperimenterte med en tegning som kunne omfatte alt sammen og endte opp med Smultringmodellen!