Smultringpilot i skolen?

28.09.2022

Læring og danning skjer ikke bare via boklig lærdom, men først og fremst gjennom opplevelser og praktiske utfordringer i undervisningen og skolehverdagen. Arbeid med en skolehage gir en erfaringsrikdom det ikke er ensidig mulig å lese seg til. Fagfornyelsen (gjeldende læreplanverk) gir solid begrunnelse for at skoler bør anlegge skolehager og knytte ulike former for læreplanmål til denne opplæringen. For eks. er "Skaperglede, engasjement og utforskertrang" samt "Respekt for naturen og miljøbevissthet"  sentrale verdier i norsk skole.  "Folkehelse og livsmestring" og "Bærekraftig utvikling" er dessuten tverrfaglige overordnete prinsipper. 

Vi som jobber med Smultringøkonomi i Norge tror det derfor kunne være spennende å sette i gang en pilot om Smultring i skolen hvor skolehage inngår. Økologisk Norge søker nå etter prosjektskoler på østlandet for mangfoldig og meningsfull undervisning. Søknadsfristen er 15. oktober. Om lærere eller skoleledere er interessert, ta kontakt!

Les mer om skolehage-prosjektet under:

ØNSKER DIN SKOLE Å BLI SKOLEHAGE-PROSJEKTSKOLE I 2023?
Økologisk Norges prosjekt «Dyrk framtida - flere skolehager i Norge» ser etter nye prosjektskoler for 2023 på Østlandet som ønsker å etablere skolehage!

HVA INNEBÆRER DET Å VÆRE PROSJEKTSKOLE?
Hvert prosjektår samarbeider Økologisk Norge med ti skoler om å etablere skolehage. Prosjektskolehagene blir bygget med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB, på skoler som er interesserte i en langvarig satsing på skolehager for sine elever.

Økologisk Norge stiller med midler til selve skolehagen og kurs for lærere, samt tett oppfølging og veiledning gjennom hele prosjektåret. I tillegg blir skolen del av et fruktbart og lærerikt nettverk av skoler med skolehage. Skolen selv stiller med tid til etablering og kurs, samt tid og ressurser til å få hagen til å fungere over tid. Skolehagen er en fantastisk undervisningsarena med fantastiske muligheter for mangfoldig og meningsfylt undervisning. Sammen dyrker vi framtida! Søk for din skole nå!
Både barneskoler og undomsskoler er velkomne til å søke.

SKRIV EN SØKNAD HVOR PUNKTENE UNDER BLIR SVART UT:
• Skolens beliggenhet på Østlandet og antall elever
• Hvilket område dere har tilgjengelig (gjerne med bilde)
• Kunnskap og erfaring med dyrkning fra før av
• Ønsker og visjoner for skolehagen
• Hvordan dere kan arbeide tverrfaglig og knytte skolehagen til fagfornyelsen?
• Er ledelsen med på laget? Vil det settes av tid til å utvikle skolehagen?

SØKNADSFRISTEN ER 15. OKTOBER.
Send til prosjektmedarbeider i Økologisk Norge: Ane Johnsen ane@okologisknorge.no
Har du spørsmål knyttet til søknaden eller om prosjektet? Send mail :)

MER OM PROSJEKTET:
Økologisk Norge etablerer i løpet av årene fra 2020-2023 til sammen 40 nye skolehager på Østlandet, og danner et tilhørende nettverk gjennom prosjektet «Dyrk framtida - flere skolehager i Norge». Gjennom prosjektet ønsker Økologisk Norge å løfte skolehagesaken høyere opp på agendaen, og inspirere til at flere etablerer skolehage på sin egen skole.

Prosjektet har laget en skolehagehåndbok og tilhørende nettside for å spre kunnskap om skolehageetablering og drift. Les mer om dette på nettsiden www.skolehagerinorge.no I tillegg blir skolehageseminaret arrangert hvert år i prosjektperioden i samarbeid med flere aktører i feltet.
Ønsker du å lese mer om vårt arbeid og få mer inspirasjon, sjekk vår nettside www.skolehagerinorge.no eller www.okologisknorge.no

Prosjektet finansieres av Sparebankstiftelsen DNB