La oss skape den nye økonomien sammen! 

Velkommen til den 

nasjonale Smultringfestivalen

 21. - 23. september 2023
Festivalen er partipolitisk uavhengig og samler alle som ønsker livskvalitet for alle innen planetens tålegrenser!

Den andre nasjonale "Smultringfestivalen" som arrangeres i Norge foregår  torsdag i Tønsberg og fredag og lørdag i Oslo. Søndagen er foreløpig uavklart.

Sida er under utarbeidelse. Programmet er ikke helt klart enda.

På denne sida skal du etter hvert finne:

Praktisk informasjon

 • Påmelding til festivalen
 • Når du er påmeldt: Påmelding til verkstedene og middag lørdag
 • Festivalpass
 • Transport
 • Lokaler
 • Overnatting
 • Arrangører

Program

 • Fredag, lørdag, søndag

Andre aktiviteter

 • Festivalpub
 • Måltider


Praktisk informasjon (Under utarbeidelse)  

Påmelding til festivalen

Du melder deg på ved å kopiere koden og lime den inn i adressefeltet ditt. Du kan melde deg på hele festivalen eller hver enkelt av dagene. Festivalpuben, har egen påmelding. Den er ikke inkludert i "Hele festivalen".

Hele festivalen

Fredag 

Lørdag: 

Søndag:

Festivalpub fredag

Fint om du samtidig betaler via vipps: Nummer : 763555 (Smultring Økonomi Tønsberg). Skriv navnet ditt i meldingsfeltet så vi lett ser hvem som har betalt.

Alle arrangementer inkl. kaffe / te (ikke mat) kr. xxx,-.Gratis for deltakere som av ulike grunner ikke har råd. Andre er velkomne til å betale litt mer.  • Deltagelse fredag kr. xxx,-  • Deltakelse lørdag kr. xxx,-  • Deltakelse søndag kr. xxx.- (Barn gratis). Du finner påmeldingskoder til de ulike dagene under hvis du ikke har anledning til å delta alle dager.  Vipps: 763555 (Smultring Økonomi Tønsberg). 
Har du ikke vipps? Kontonummer: 12546367639 (Cultura Bank, Smultring Tønsberg)


Påmelding til verkstedene og middagen lørdag

Verkstedene foregår i to puljer med x parallelle verksteder i hver. De fleste varer x min., sjekk om ditt verksted har en litt annen tid. Første pulje starter 00.00 og slutter 00.00. Andre pulje starter 00.00 og slutter 00.00. Du kan melde deg på ett i pulje A og ett i pulje B.

Bruk dette ... når du melder deg på verksteder!


Festivalpass


Transport

TØNSBERG:  Buss, se her

OSLO: Se her

Lokaler Tønsberg

Færder videregående skole, Banebakken 44, 3127 Tønsberg

Alle lokalene ligger like i nærheten av hverandre. Oppstart skolen.

Færder videregående skole

Inngangshallen, Færder vgs

Teie Hovedgård

Kystkultursenteret

                                                      Lokaler Oslo

Rampen, Schweigaardsgate 34, Oslo, foto Sindre Carolin

Ta et nærmere blikk på lokalene her: https://www.sindrecarolin.no/bachelor

Streaming

x dag streames på Smultringfestivalens facebook-side.     


Arrangører

Arrangementet er et samarbeid mellom Smultring Tønsberg / - Vestfold,  Rethinking Economics, NMBUs bærekraftarena, Spire, Pådriv Oslo, Pådriv Tønsberg, So Central, Besteforeldrenes Klimaaksjon Norge og i Vestfold, Vestfold og Telemark fylkeskommune, Norsk Permakulturforening.. På festivalen vil du møte mange av oss som verter! Vi bærer store buttons med Smultringmodellen! 

Festivalen er åpen for alle som ønsker et reelt bærekraftig samfunn og gjennomføres i en "ånd" av varme, likeverd og respektfulle dialoger.


Program

TORDAG 21. september

Tema for dagen: Hvordan kan vi ved hjelp av Smultringøkonomi, skape høyest mulig vitale oppvekstmiljøer og byer?  Gjennom teori, praktiske eksempler, verktøy og metoder bidrar vi med kunnskap, inspirasjon og ideer til hverandre.

OVERSIKT

 • Introduksjon til Smultringøkonomi ved professor Arild Vatn og Thomas Røkås
 • En emosjonell inngang til Smultringmodellen

Parallelle sesjoner: 

 • Sesjon 1: Utdanning for bærekraft. Hvordan kan vi gi barn og unge handlingskompetanse for bærekraft samtidig som de lærer om bærekraft? Den nyskapte barnemodellen med verktøy blir presentert samt pedagogiske framgangsmåter som motiverer, bringer mening inn i undervisningen og lar barn lære gjennom både praksis og teori. Veronica Bergan, UIT, Astrid Sinnes, professor utdanningsvitenskap, viserektor bærekraft, NMBU, Ellen Sjong, lektor,«Smultringøkonom»     

 • Sesjon 2Bærekraftig by/tettsteds-utvikling. Hvordan kan vi utvikle byene på en slik måte at de mer effektivt når klimamålene og fremmer en sirkulær økonomi? Sesjonen vil ha et særlig forkus på hvordan man kan forstå Smultringmodellen med et spesifikt fokus på byplanlegging. Ved Leonora Grcheva, DEA, Jacob Rask, København og Marie Indrelid Winsvold, HAV Eiendom, Oslo

Lunsj i en myldrende «gate» av alle slags smakebiter; stands, aktivitetsboder, demonstrasjoner, kultur, beplanting, omvisning, kultur, gode samtaler og glede …

Parallelle verksteder: 

 • 1. omgang: 1Fra plantelaug til skolehage, 2. Handlekraft for bærekraft. Hva kan vi lære av Osloskolen? 3. Verktøy for bærekraft i praksis.  4. Earthward: Vi kan starte og handle her, nå og overalt, 5. Neste nivå av sirkulær infrastruktur i bygg og byer, 6. La oss komme i gang i vår by. 
 • 2. omgang: 1. Smultring-verktøy i skolen, hva kan vi lære av Volden barneskole? 2. Bærekraft i praksis i barnehagen, 3. Utdanning for bærekraft i videregående opplæring. Verksted for lærere og elever 4. Læringslabben, 5. Bærekraftig by- og stedsutvikling gjennom nye former for innbygger-involvering, 6. Bærekraft-ambisjoner for et nytt byutviklingsprosjekt i et 100 års perspektiv

 • Oppsummerende sofasamtale. Hva har vi lært? Hvordan bringe byer og barn inn i et smultringsamfunn?


1. Offisiell åpning av festivalen

ved 

2. Introduksjon til Smultringøkonomi 

ved professor i økologisk økonomi Arild Vatn og Thomas Røkås, NMBU bærekraftarena

Parallelle sesjoner: 

Skole og oppvekstmiljøer

Hvordan kan vi få smultringen inn i det tverrfaglige temaet "Bærekraftig utvikling" i skolene og skolene inn i smultringen? Hva vil det grønne skiftet si i norsk skole?

De store utfordringene er tverrfaglige av natur og krever nye måter å tenke og handle på. Den grønne omstillingen krever endringer i både forståelsen av verden, forståelsen av samfunnsøkonomi, motivasjon, praktiske handlinger og nye samfunnsstrukturer.  

Det handler både om å forstå skolen som endringsarena, om å sikre lærerens deltakelse og eierskap og om selve organiseringen og metodisk utvikling av undervisningspraksis. Ikke minst er det avgjørende hvordan det legges til rette for elevmedvirkning og samskaping med lokalsamfunnet. Til slutt reflekterer vi over det vi har hørt og diskuterer læring og ser på framtidige muligheter.  

Hvordan kan skolen være en lærings- og endringsarena for å utforske framtidas omstilling? 

 • Veronica Bergan, UIT, 
 • Astrid Sinnes, professor utdanningsvitenskap, viserektor bærekraft, NMBU, 
 • Ellen Sjong, lektor,«Smultringøkonom» 

Les mer i Utdanningsnytt her!

Bærekraftig by-/stedsutvikling gjennom Smultringøkonomi 

Hvordan kan vi utvikle høyest tenkelig vitalitet både hos menneskene og i sirkulære systemer?

Arbeidet med bærekraftig byutvikling trenger verktøy for et helhetlig arbeid. Dette seminaret viser hvordan Smultringøkonomi (Doughnut Economics) kan tas i bruk for å til dette. Helhet og sammenheng er denne modellens styrke. Smultringøkonomi er et rammeverk som viser hvordan arbeidet med å nå FN sine bærekraftmål kombineres med et arbeidet med å fremme økologisk bærekraft (lokalt og globalt). Modellen er tatt i bruk for å nå ambisiøse klimamål, og guide omstilling til sirkulærøkonomi av byer som Amsterdam, Brussel og København. Dette seminaret vil ha et særlig fokus på hvordan man kan forstå og ta i bruk modellen med et spesifikt fokus på byplanlegging. Eksempler på hvordan dette er gjort av byer i Europa, og i arbeid med byutvikling i Oslo, vil bli presentert. Ulike verktøy for hvordan et slikt arbeid kan startes vil bli delt.

 • Ved Leonora Grcheva, DEA, 
 • Jacob Rask, København 
 • Marie Indrelid Winsvold, HAV Eiendom, Oslo 

Lunsj ...

i en myldrende gate av alle slags smakebiter på smultringøkonomi mm. Stands, aktivitetsboder, demonstrasjoner, kultur, beplantning, omvisning, kultur, gode samtaler og glede...

   

3. Parallelle verksteder (Workshops)

1. omgang verksteder

            2. omg. verksteder

.

.

.

.

                            4. Oppsummerende sofasamtale


Påmelding: 

Velkommen!

FREDAG 22. september  

Tema: Fra utdaterte praksiser, til innovative løsninger! Smultringøkonomi som strategisk kompass for et helhetlig grønt skifte.

Gjennom praktiske og teoretiske erfaringer i regenerativt landbruk, forvaltning, forskning og forretningsliv, bidrar vi med kunnskap og ideer til hvordan vi sammen, ved hjelp av smultringøkonomi, kan skape et helhetlig grønt og gledesfylt skifte i det norske samfunnet og i kommunene våre.

OVERSIKT:

 • Introduksjon til Smultringmodellen og tålegrensene
 • Fellessesjon: Sunn mat fra levende jord! Hvordan det regenerative landbruket kan bidra på mange samfunns- og naturområder
 • Fellessesjon: Naturens tålegrenser og offentlig forvaltning – et godt virkemiddel for bærekraft?
 • Parallelle sesjoner:
 • Boligmangfold og boligpolitikk som utløser for sosial bærekraft?
 • Sunne kommuner. Livskvalitet, ikke økonomisk vekst, som mål for samfunnsutvikling!
 • Parallelle sesjoner:
 • Ansvarlig produksjon og nye forbruksmønstre – Hva kan vi lære av grønne gründere?
 • Muligheter for omstilling i / med fagbevegelsen?
 • Fellessesjon: Folkepanel for utvikling av demokratiet?
 • Oppsummerende sofasamtale: hva har vi lært?
 • ...

LØRDAG 23. september, Oslo


Tema:  Smultringøkonomi for å skape en vakrere verden enn den vi noen gang har sett! Vi utforsker visjonens kraft og kraften i et nytt syn på men

nesker og samfunn. Fra egoisme og konkurranse til anerkjennelse og gode samspill. Hvilke eksisterende initiativer, metoder, verktøy og arbeidsmåter kan sparke i gang helhetlig og reelt bærekraftsarbeid over hele landet?

OVERSIKT
 • Fellessesjon med Kate Raworth (Doughnut Economics mor): Hvordan starter du opp smultringarbeid på ditt hjemsted eller arbeidsplass? Nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere deler sine prinsipper for, og erfaringer med bærekraftsarbeid etter Smultringøkonomiens prinsipper.
 • Fellessesjon: Hvordan kan hver og en av oss promotere og leve etter smultringens verdier i hverdagen?
 • Den modige samtalen. En samtalemetodikk for åpenhet og forståelse og endring?
 • Parallelle verksteder
 • Parallelle verksteder
 • Fellessesjon: Hvilke drømmer har vi for liv og samfunn innen planetens tålegrense? Vi utdyper smultringens visjon sammen. «Spiralen» som metode.

Avslutningsord

                                               Lunsj

Stands, boksalg, utstillinger, kultur, musikk! 


Parallelle verksteder

FØRSTE PULJE klokka  

Klikk forøvrig på bildene for mer informasjon

A1 

A2

A3 

A4 

A5


A6 

A7 


A1 


A2 

A3 

A4 

A5 

A6 

A7 


Parallelle verksteder 

ANDRE PULJE 


B1


B2


B3


B4

B5

B6

B7


B1   


B2 


B3 

B4 

B5 

B6 

B7 


 De fleste verkstedene handler om praksis som allerede har tatt steget inn i smultringen. Å bli kjent med denne praksisen og støtte og heie på den er viktig, så den kan bre om seg og vokse. I tillegg trenger vi å synliggjøre alle dem vi ikke fikk med på festivalen denne gangen. Og enda flere nye innovasjoner som ennå ikke har sett dagens lys. La oss bidra til og skape framtidas nye økonomi sammen!

 Middag kl. 00.00. Festivalfest

XX Catering vil lage deilig ... 


SØNDAG 24. september

Vi besøker gode Smultringpraksiser i Oslo og byens nærmiljø.   

Turne til xxx , x km . Starter kl. 00.00.

Som en del av Smultringfestivalen ... Arrangementet skjer i samarbeid med ... Her blir det  Mer info kommer! 


Barnas klima - vår sak!

Besteforeldrenes klimaaksjon  støtter Smultringfestivalen og bidrar aktivt med Påmelding ved å kopiere denne lenka inn i adressefeltet:

Velkommen!

Holt Gård ligger i Undrumsdal og er en koselig liten bondegård og gårdskafe med god mat, koselig tun, grønnsakshage og ulike husdyr. Du finner gården midt mellom Horten og Tønsberg. Ta sykkelen fatt! Hvis ikke det går, er det 10-12 minutters kjøretur fra begge byer.  Dere kan f.eks. på lørdag avtale samkjøring neste dag.

Andre aktiviteter

Festivalpub

kl. .00

Festivalpuben foregår ... xxdag kveld fra kl. 00.00. Musikk ved  Sosialt samvær.

Påmelding til pubkvelden:  

Måltider

xxxdag: Mat kan 

XXXdag:  Lunsj  kl. foregår 

                 Middag  serveres på ... kl. 

Maten er valgt og laget med blikk på alle Smultringøkonomiens "fire linser": Lokalt-sosialt, Lokalt-økologisk, Globalt-sosialt og Globalt-økologisk. Hovedsponsorer


XX