MOBILISER

Få med engasjerte personer


De viktigste ressursene som kan aktiviseres i arbeidet med å legge om den tradisjonelle økonomien til en Smultringsøkonomi, er menneskene som lever og bor i byen. Alle mennesker, organisasjoner, frivillige lag og foreninger har erfaringer, kompetanse og engasjement som trengs.

Fra den internasjonale litteraturen om smultring-arbeid, pekes det på at det er viktig å etablere måter å jobbe sammen på preget av trygghet, varme og vennlighet. Alle deltagere må føle seg verdsatt.

I en kommune kan smultringsarbeidet settes i gang av politikere eller av fagfolk. Et initiativ kan også startes av ildsjeler (endringsagenter). For å skape en vedvarende utvikling av Smultringsøkonomien i kommunen, bør vi forene innbyggerinitiativ med initiativ fra politisk/ administrativt nivå i kommunen.Vi kan prøve å mobilisere:

  • Endringsagenter (ildsjeler)
  • Interessenter
  • Organisasjoner

DEAL oppfordrer oss til å bruke "Byportrettet" til å mobilisere endringsagenter og interessenter som er klare til å drive fram nødvendige endringer. Vi kan annonsere etter folk som er interessert i smultringarbeid i sosiale medier, henge lapper opp på det lokale biblioteket, på studiesteder og etterlyse dem i innlegg i lokalavisa. I tillegg kan vi ta kontakt med frivillige organisasjoner som jobber med natur, miljø eller for sosiale forbedringer.

Mobilisering handler om å bringe sammen de menneskene som kan skape de ønskede endringene.


Styrker i gode samspill
Når vi har blitt en liten (eller stor) gruppe, gjelder det å skape gode samspill akkurat som naturen gjør det i økosystemene. Da trenger vi å kartlegge styrkene til hverandre og se hvordan vi kan utnytte hver enkelt sine fortrinn og det de mest elsker å gjøre for at gruppa som helhet skal nå de mest optimale resultatene. Peterson og Seligman er to forskere som har hjulpet oss med å sette ord på menneskers psykologiske styrker. Absolutt alle har styrker, men vi har litt ulik profil. Her er en oversikt over psykologiske styrker:

kanvigodt.no

Følgekort og Livsstyrker er verktøy basert på Signaturstyrkene laget for relasjonelle samtaler om hverandres styrker.

folge-utvikling.com

folge-utvikling.com


Om å skape trygghet, varme, vennlighet og engasjement i arbeidet med Smultringøkonomi

Under ser du en modell som viser systemisk (økologisk) tenkning (kompleksitetsteori). Den er et kjerneverktøy for alt mulig i smultringarbeidet og vi i Tønsberg har laget en generell modell av Kate Raworths (og andres) modell brukt på populasjoner i boka "Doughnut Economics".

1. Fra problemer til ønsker

Når det er noe vi vil ha mindre av eller unngå, bør vi spørre: Hva er ønsket bak problemet? Hva ønsker vi i stedet? Dette er gjerne gode verdier: I familien ønsker vi kanskje mer godhet, på jobben ønsker vi mer inkludering, i skolen ønsker vi mer engasjert læring, i den frivillige organisasjonen vi er med i, ønsker vi kanskje bedre samspill og i samfunnet ber barn og unge oss om å vise mer ansvarlighet.

2. Valgt ønske 

settes som innhold i midten av figuren

3. Dele fortellinger om når valgt innhold har vært til stede 

Gruppa deler seg i par og intervjuer hverandre. Hovedelementet i intervjuet er en opplevd praksis av en gang den valgte verdien virkelig var levende til stede i denne gruppa eller erfart i en annen gruppe. 

4. Utforsking

Deretter utforsker de to disse historiene sammen. Utforskingen handler om å finne ut hvilke påvirkninger som bidro til den gode erfaringen. 

5. Presentasjon

De beste påvirkningene presenteres for hverandre i samlet gruppe. Hvis det er mange, kan gruppa stemme fram de 4-5 de tror er viktigst. 

6. Å levendegjøre verdiene så mye som mulig i praksis

Nå har gruppa økt bevissthet om hvilke påvirkninger som fremmer det valgte innholdet (f.eks. engasjement) i midten av figuren.  Oppgaven er så å prøve å øke mengden av disse påvirkningene når gruppa jobber sammen. Slik oppnår de at den "forsterkningssløyfa" er mest virksom og fører til økt mengde ønsket verdi.

Dette er kulturbygging!